Algemene voorwaarden Vitale Di Vita Figuur en Huidverbetering Instituut

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Vitale Di Vita en een cliënt/opdrachtgever waarop Vitale Di Vita deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Inspanning Vitale Di Vita

 1. De medewerker zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker wordt verteld.
 3. Vitale Di Vita is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De medewerker zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties bij een eventuele wijziging van de behandeling.

Artikel 3 Afspraken en annuleringsvoorwaarden

 1. Bij Vitale Di Vita reserveren wij tijd voor u en maken hierdoor kosten op het gebied van personeel, voorbereidingen en instellen van apparatuur en klaarzetten van producten waardoor wij genoodzaakt zijn om een aantal regels hiervoor op te stellen.
 2. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Vitale Di Vita melden.
 3. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdignakomt, zal Vitale Di Vita 50 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen ongeacht de reden.
 4. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, zal de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, kan de medewerker de gehele afspraak annuleren en 50% van het honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Artikel 4 Persoonsgegevens en privacy

 1. De cliënt voorziet de medewerker bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. Vitale Di Vita en haar medewerkers nemen de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerken deze in een klantenbestand.
 3. Vitale Di Vita en haar medewerkers is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Vitale Di Vita en haar medewerkers verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5 Betaling

 1. Vitale Di Vita vermeldt prijzen van de behandelingen op de website, echter veel behandelingen zijn maatwerk en zullen voorafgaande van de behandeling met de klant worden besproken en vastgelegd.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin transactie te voldoen, hetzij anders schriftelijk overeengekomen.
 5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de Vitale Di Vita aangegeven bankrekeningnummer. Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen is de cliënt het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de dan geldende marktrente aan Vitale Di Vita verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.
 6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Vitale Di Vita gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Vitale Di Vita is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie zoals lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën of enige andere vorm die de behandelingen kunnen beïnvloeden.
 2. Vitale Di Vita is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Vitale Di Vita of een van haar medewerkers.

Artikel 7 Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar(en) van Vitale Di Vita.
 2. Vitale Di Vita moet de klant binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven op de klacht.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Vitale Di Vita de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten of diensten gegrond is zal Vitale Di Vita het aankoopbedrag van de producten of diensten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Vitale Di Vita en de klant niet tot overeenstemming kunnen komen over de klacht, kan de klant het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche.

Artikel 8 Beschadiging en diefstal

 1. Vitale Di Vita heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Vitale Di Vita is gevestigd.
 2. Vitale Di Vita meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 9 Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Vitale Di Vita en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Vitale Di Vita (www.vitaledivita.nl) en ze zijn ook in ons instituut beschikbaar.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
MENU